Ajut material oví i cabrum

AJUTS PER A LA MODERNITZACIÓ DE LES ESTRUCTURES SANITÀRIES DE LES EXPLOTACIONS D’OVÍ I CABRUM (ORDRE DAAM/305/2011, DE 04 DE NOVEMBRE DE 2011)

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD: fins el 26 de novembre de 2011.

S’ha publicat l’Ordre AAM/305/2011, de 4 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la modernització de les estructures sanitàries de les explotacions d’oví i cabrum, i es convoquen les corresponents a l’any 2011.

OBJECTE

L’objecte dels ajuts és la modernització de les estructures sanitàries de les explotacions d’oví i cabrum.

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiàries i perceptores d’aquest ajut les persones físiques o jurídiques i les comunitats de bens, titulars d’una explotació de bestiar oví i cabrum, que compleixin els requisits següents:

§        Estar en possessió del llibre d’explotació ramadera actualitzat.

§        Haver fet la campanya de sanejament corresponent a l’any anterior.

TIPUS I QUANTIA DELS AJUTS

L’ajut té caràcter de subvenció directa aplicable a les despeses ocasionades per l’adquisició de:

a)     Mànegues i elements mòbils de maneig

b)     Menjadores autoblocants

c)     Abeuradors automàtics de nivell d’aigua constant

d)     Lectors de bols ruminals (un aparell per sol·licitud, com a màxim).

e)     Programes informàtics per a la gestió del ramat d’oví i cabrum.

L’import de l’ajut no pot ser superior als 900,00 euros per explotació, amb els límits següents:

§         Fins el 50% dels costos subvencionables descrits a les lletres a), b) i c).

§         Fins el 100% dels costos subvencionables descrits a les lletres d) i e).

Aquests ajuts se sotmeten al Reglament (CE) 1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre de 2007, sobre l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de mínimis en el sector de la producció de productes agrícoles, segons el qual el total d’ajuts de mínimis concedits a una persona beneficiària no podrà excedir de 7.500,00 euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, i sense que s’incrementi el llindar establert per l’Estat membre.

Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts dins del període comprés entre el 2 de maig de 2010 i la data de finalització de presentació de sol·licituds ambdós inclosos.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *